พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558


อ่านต่อ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต จากนายทะเบียน (ต่ออายุใบอนุญาตทุก 3 ปี)


อ่านต่อ

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน จะต้องติดเครื่องหมาย รปภ. รับอนุญาตไว้ในเครื่องแบบ


อ่านต่อ

ฝึกทบทวนระเบียบแถว ฝึกอบรมกำชับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การส่งมอบสถานการณ์ระหว่างเปลี่ยนกะ


อ่านต่อ

ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อทบทวน


อ่านต่อ

ฝึกซ้อมดับเพลิงเพื่อทบทวน


อ่านต่อ

ฝึกทบทวนศิลปะป้องกันตัวและการระงับเหตุ


อ่านต่อ